Privacyverklaring

In dit document staat omschreven hoe Petersen Bewindvoering met ingang van 25 mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

Gebruik persoonsgegevens

Petersen Bewindvoering is door de kantonrechter benoemd tot uw bewindvoerder. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Aan onderstaande persoonsgegevens moet u denken aan:

  • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
  • Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
  • Gegevens over uw gezinssituatie
  • Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
  • Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Petersen Bewindvoering zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:

  • Medische gegevens / informatie over uw gezondheid
  • Informatie over uw geloofsovertuiging
  • Andere bijzondere gegevens die voor Petersen Bewindvoering van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen

Verstrekking aan derden

Vaak moet Petersen Bewindvoering uw gegevens delen met andere mensen of instanties, zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw bewindvoerder uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

Bewaartermijnen, recht op inzage en recht op correctie

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Petersen Bewindvoering wordt gehouden.

U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

Beveiliging

Petersen Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Petersen Bewindvoering is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit Petersen Bewindvoering worden verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via Onview zijn extra beveiligd.

Vragen?
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij Petersen Bewindvoering indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Petersen Bewindvoering, info@petersenbewindvoering.nl.

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via info@petersenbewindvoering.nl. Petersen Bewindvoering zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Petersen Bewindvoering behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.