Klachtenreglement

Indien tussen een cliënt en Petersen Bewindvoering een verschil van mening ontstaat over de dienstverlening van het kantoor zal in eerste instantie getracht worden het geschil in onderling overleg op te lossen. Op het moment dat dit niet lukt, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Petersen Bewindvoering. Zodra de klacht wordt ontvangen zal de klachtenprocedure in gang worden gezet.

Artikel 1 – Begripsbepaling

Kantoor: bewindvoerderskantoor Petersen Bewindvoering.
Cliënt: een natuurlijk meerderjarig persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld door de kantonrechter en bewindvoerderskantoor Petersen Bewindvoering is benoemd tot bewindvoerder.
Klacht: een schriftelijk als klacht bij bewindvoerderskantoor Petersen Bewindvoering ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening.

Artikel 2 – Reikwijdte

Deze regeling geldt uitsluitend voor de cliënten van bewindvoerderskantoor Petersen Bewindvoering.

Artikel 3 – Klachten

Een klacht kan op verschillende manieren ontstaan. Hierbij dient u rekening te houden met het feit dat de bewindvoerder zich aan de richtlijnen dient te houden van de rechtbank. Hierdoor kunnen er ook beslissingen worden genomen ter bescherming van de cliënt, waar een cliënt het zelf niet mee eens is. Deze beslissingen worden door het kantoor genomen om financiële problemen te voorkomen en horen bij het uitvoeren van de taak van een bewindvoerder.

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • De naam en het adres van de indiener
  • De dagtekening
  • Een omschrijving van de klacht
  • Indien aanwezig bewijsstukken toevoegen
  • Ondertekening

Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

Artikel 4 – Behandeling van de klacht

Bij het ontvangen en gegrond verklaren van een klacht stelt het kantoor zo spoedig mogelijk een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt (telefonisch of schriftelijk) en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Als de bemiddeling tot het gewenste resultaat leidt, dan ontvangt de cliënt hiervan schriftelijk bericht.

Indien binnen 6 weken na dagtekening van de klacht geen oplossing is bereikt, dan wordt de klager door het kantoor schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 5 – Uitsluitingen
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

  • Zij betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze regeling is afgedaan.
  • De cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.
  • De klacht anoniem is.
  • Het feit waarover geklaagd wordt langer dan 6 weken voor indiening heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 – Archivering klacht

Het kantoor archiveert de klachten in het centrale registratiesysteem. Zij registreert de binnengekomen klacht, de voortgang en afhandeling van de klacht.

Artikel 7 – Geheimhoudingsplicht

Alle schriftelijk ingediende klachten van de cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 8 – Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt voor onbepaalde tijd.